ZANIMIVE POVEZAVE

 

TEMELJNI DOKUMENTI NA NACIONALNI RAVNI

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011)

Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (2000)

Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (1998)

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013-2020 (2014)

Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (2016)

Zakon o izobraževanju odraslih (2006)

Zakon o izobraževanju odraslih (2018)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (2011)

Slovenska strategija pametne specializacije (2015)

 

TEMELJNI DOKUMENTI NA EVROPSKI RAVNI

Evropska digitalna agenda (2010)

Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000)

Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate (2012)

Resolucija Sveta EU o prenovljenem evropskem programu učenja odraslih (2011)

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju – ET 2020 (2009)

Employment and Social Developments in Europe (2016)

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020)

Odpiranje izobraževanja: inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri (2013)

Opening up Education: A Support  Framework for Higher Education Institutions (2016)

 

TEMELJNI DOKUMENTI NA SVETOVNI RAVNI

Ljubljana OER action plan (2017)

Ministerial Statement of 2nd World OER Congress (2017)

3rd Global Report on Adult Learning and Education: The Impact of Adult Learning and Education on Health and Well-Being; Employment and the Labour Market and Social, Civic and Community Life (2016)

Recommendation on adult learning and education (2015)

 

POROČILA

Analitične podlage za posodobitev modela središč za samostojno učenje (SSU) in borz znanja (BZ)

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanje odrsalih. Študija 5: Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev oz.mentorjev pri organiziranem samostojnem učenju (SSU) (2014)

Priporočila za posodobitev modela Središč za samostojno učenje (SSU) in modela Borze znanja (BZ) (2017)