Središča za samostojno učenje (SSU) so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira MIZŠ. V SSU so na voljo različna učna gradiva, primerna za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč osebja v SSU.

V središčih se odrasli lahko učijo različnih vsebin kot so npr. računalništvo, različni tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine. Udeleženci se učijo s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki, spletna gradiva ipd.), uporabljajo pa lahko tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke. Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnih gradiv in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci.

Z razvojem organiziranega samostojnega učenja je ACS začel leta 1993 z željo po vzpostaviti in širjenju kulture organiziranega samostojnega učenja v Sloveniji. SSU so razpršena po vsej Sloveniji. V letu 2017  je delovalo v mreži SSU 34 splošnoizobraževalnih središč in 2 podružnici SSU na LU Velenje (Nazarje in Šoštanj), kjer so udeleženci samostojno in brezplačno utrjevali in pridobivali znanje ob podpori strokovnih delavcev SSU. V letu 2019 so se obstoječi mreži SSU pridružili 3 novi SSU. Locirani so v naslednjih organizacijah: Ljudski univerzi Kranj, Ljudski univerzi Radovljica ter Razvojni agenciji Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur. V letu 2020 sta bila vzpostavljena še dva nova SSU in sicer v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Šolskega centra Slovenske Konjice - Zreče.

S 1. 1. 2021 je bila vzpostavljena javna mreža v izobraževanju odraslih, katere del je tudi svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju. V javno mrežo je vključenih 35 ljudskih univerz, na katerih so locirani SSU. Materialni pogoji in kriteriji za financiranje svetovalne dejavnosti pri samostojnem učenju so določeni v Pravilniku o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih.

ACS zagotavlja strokovno podporo mreži SSU, skrbi za vzdrževanje portala SSU in spremljanje delovanja SSU s pomočjo računalniške aplikacije.

Načela, na katerih tudi danes sloni delovanje SSU, so naslednja:
• zagotavljanje možnosti neformalnega izobraževanja na način brezplačnega organiziranega samostojnega učenja čim širšemu krogu ljudi;
• širjenje kulture samostojnega učenja in dvig izobrazbene ravni prebivalstva;
• spodbujanje in motiviranje posameznikov k učenju (pridobivanje novih znanj, utrjevanje starih znanj, širjenje pomena vseživljenjskega izobraževanja);
• približevanje potrebam odraslih (dostopnost, prosta izbira vsebin in virov, časa in tempa učenja) pri čemer je posebna pozornost namenjena tistim, ki:
   - jim fizične ali časovne ovir preprečujejo vključitev v organizirane oblike učenja,
   - jim samostojno učenje s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije ustreza bolj kot druge oblike učenja,
   - so jim druge oblike učenja nedostopne zaradi denarnih omejitev.
• zagotavljanje ustrezne informiranosti ljudi in ciljnih skupin (letaki, oglasi, ipd.) o možnosti organiziranega samostojnega učenja;
• utrjevanje odgovornosti posameznika za napredovanje v lastnem znanju;
• zagotavljanje novih, fleksibilnih in v svetu uveljavljenih oblik izobraževanja;
• priprava učnega gradiva in gradiv za samostojno učenje in v stalnem bogatenju izobraževalnih programov;
• uresničevanje sporočil iz Memoranduma o vseživljenjskem učenju.