SREDIŠČA ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Središča za samostojno učenje (SSU) so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata.

Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira MIZŠ. SSU so razpršena po vsej Sloveniji, najdete jih na 35 ljudskih univerzah.

V SSU so na voljo različna učna gradiva, primerna za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč osebja v SSU.

V središčih se odrasli lahko učijo različnih vsebin kot so npr. računalništvo, različni tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine. Udeleženci se učijo s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki, spletna gradiva ipd.), uporabljajo pa lahko tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke.

Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnih gradiv in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci.


RAZVOJ MREŽE SSU 

Z razvojem organiziranega samostojnega učenja je Andragoški center Slovenije (ACS) začel leta 1993 z željo po vzpostaviti in širjenju kulture organiziranega samostojnega učenja v Sloveniji.

SSU so razpršena po vsej Sloveniji. V letu 2017  je delovalo v mreži SSU 34 splošnoizobraževalnih središč in 2 podružnici SSU na LU Velenje (Nazarje in Šoštanj), kjer so udeleženci samostojno in brezplačno utrjevali in pridobivali znanje ob podpori strokovnih delavcev SSU. V letu 2019 so se obstoječi mreži SSU pridružili 3 novi SSU. Locirani so v naslednjih organizacijah: Ljudski univerzi Kranj, Ljudski univerzi Radovljica ter Razvojni agenciji Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur. V letu 2020 sta bila vzpostavljena še dva nova SSU in sicer v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Šolskega centra Slovenske Konjice - Zreče.

S 1. 1. 2021 je bila vzpostavljena javna mreža v izobraževanju odraslih, katere del je tudi svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju.

V javno mrežo je vključenih 35 ljudskih univerz, na katerih so locirani SSU.


VLOGA ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE (ACS)

ACS zagotavlja strokovno podporo mreži SSU, skrbi za vzdrževanje portala SSU in spremljanje delovanja SSU s pomočjo računalniške aplikacije.


NAČELA DELOVANJA SSU

Načela, na katerih tudi danes sloni delovanje SSU, so naslednja:

 • zagotavljanje možnosti neformalnega izobraževanja na način brezplačnega organiziranega samostojnega učenja čim širšemu krogu ljudi;
 • širjenje kulture samostojnega učenja in dvig izobrazbene ravni prebivalstva;
 • spodbujanje in motiviranje posameznikov k učenju (pridobivanje novih znanj, utrjevanje starih znanj, širjenje pomena vseživljenjskega izobraževanja);
 • približevanje potrebam odraslih (dostopnost, prosta izbira vsebin in virov, časa in tempa učenja) pri čemer je posebna pozornost namenjena tistim, ki:     
    - jim fizične ali časovne ovir preprečujejo vključitev v organizirane oblike učenja,
    - jim samostojno učenje s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije ustreza bolj kot druge oblike učenja,
    - so jim druge oblike učenja nedostopne zaradi denarnih omejitev.
 • zagotavljanje ustrezne informiranosti ljudi in ciljnih skupin (letaki, oglasi, ipd.) o možnosti organiziranega samostojnega učenja;
 • utrjevanje odgovornosti posameznika za napredovanje v lastnem znanju;
 • zagotavljanje novih, fleksibilnih in v svetu uveljavljenih oblik izobraževanja;
 • priprava učnega gradiva in gradiv za samostojno učenje in v stalnem bogatenju izobraževalnih programov;
 • uresničevanje sporočil iz Memoranduma o vseživljenjskem učenju.