TEMELJNI DOKUMENTI NA NACIONALNI RAVNI

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011)

Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (1998)

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013-2020 (2014)

Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (2016)

Zakon o izobraževanju odraslih (2018)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (2011)

Strategija razvoja Slovenije 2030 (2017)

Strategija dolgožive družbe (2017)

Slovenska strategija pametne specializacije (2017)

Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba

 

TEMELJNI DOKUMENTI NA EVROPSKI RAVNI

Evropska digitalna agenda (2010)

Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000)

Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate (2012)

Resolucija Sveta EU o prenovljenem evropskem programu učenja odraslih (2011)

Employment and Social Developments in Europe (2016)

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020)

Odpiranje izobraževanja: inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri (2013)

Opening up Education: A Support  Framework for Higher Education Institutions (2016)

Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (2011)

Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (2016)

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021-2027 (2021)

Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (2020)

 

TEMELJNI DOKUMENTI NA SVETOVNI RAVNI

Ljubljana OER action plan (2017)

Ministerial Statement of 2nd World OER Congress (2017)

3rd Global Report on Adult Learning and Education: The Impact of Adult Learning and Education on Health and Well-Being; Employment and the Labour Market and Social, Civic and Community Life (2016)

Recommendation on adult learning and education (2015)

Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (2015)

 

POROČILA

Analitične podlage za posodobitev modela središč za samostojno učenje (SSU) in borz znanja (BZ)

Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanje odrsalih. Študija 5: Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih vodij in svetovalcev oz.mentorjev pri organiziranem samostojnem učenju (SSU) (2014)

Priporočila za posodobitev modela Središč za samostojno učenje (SSU) in modela Borze znanja (BZ) (2017)

 

SLOVARJI

Spletni slovar

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, Slovar slovenskih frazemov, Slovar novejšega besedja ipd.)

 

ZAPOSLITEV

Dokumenti Europass (Življenjepis, Evropska mapa kompetenc, Jezikovna izkaznica, Spremno pismo)

Moja zaposlitev (pisanje življenjepisa, CV primeri in nasveti)

Moje delo (karierni profil, delovna mesta)

Addeco (delovna mesta)

 

ZDRAVJE

Nacionalni inštitut za javno zdravje (Področja dela: življenjski slog, okolje, nalezljive bolezni, nenalezljive bolezni in stanja, sistem zdravstvenega varstva, čakalne dobe, eZdravje)

zVEM (eNaročanje, eZdravje)

Zdravstveni portal

Bodi eko

 

DOM

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS (storitve)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (gozdarstvo)

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Dom in vrt

Zeleni svet